29 August 2016 “เงินทุนเคลื่อนย้าย” รู้เอาไว้ ใช้ประโยชน์ให้เป็น

เงินทุนเคลื่อนย้าย หมายถึง ธุรกรรมทีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนดังต่อไปนี้

 1. การลงทุนโดยตรง (Direct Investment)
 2. การลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment)
 3. การลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivatives)
 4. และการลงทุนอื่นๆ (Other Investment)

capital-finance

การลงทุนโดยตรง (Direct Investment) เป็นธุรกรรมการลงทุนในระยะยาวที่ผู้ลงทุนที่มีถิ่นฐานในประเทศหนึ่งมีต่อธุรกิจที่มีถิ่นฐานในอีกประเทศหนึ่ง ทั้งที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลและส่วนบุคคล ประกอบด้วยเงินลงทุนในทุนเรือนหุ้น (Equity capital) ซึϧงหมายถึงการลงทุนด้วยการถือหุ้นที่มีสิทธิ์ร่วมในการบริหารกิจการตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป การกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ กําไรที่นํากลับมาลงทุนตราสารหนี้และสินเชื่อการค้าที่เป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือด้วยกัน

การลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment) หมายถึง ธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายเปลี่ยนมือตราสารทุน (Equity securities) ตราสารหนี้ (Debt securities) ทั้งในรูปของพันธบัตร (Bonds) ตั๋วเงิน (Notes) และเครื่องมือทางการเงิน (Money market instruments) ต่าง ๆ ทั้งนี้ยกเว้นตราสารที่จัดเป็นการลงทุนโดยตรงและเงินสํารองระหว่างประเทศ

การลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivatives) หมายถึง ธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงิน ทั้งนี้ จะบันทึกเฉพาะผลกําไรหรือขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์ดังกล่าว มิใช่ notional amount

การลงทุนอื่นๆ (Other Investment) ประกอบด้วย เงินกู้ สินเชื่อการค้า เงินฝาก และ บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่นๆ

เราสามารถดูข้อมูลของ “เงินทุนเคลื่อนย้าย” ได้ที่เว็บไซต์ของ “ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่วนวิธีการจัดเก็บข้อมูล “เงินทุนเคลื่อนย้าย” มีรายละเอียดดังนี้

การประเมินราคา ใช้ราคาตลาด (Market price) เป็นหลัก ในกรณีที่ธุรกรรมนั้นไม่มีราคาตลาด ใช้ราคาตลาดที่อยู่ในเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

การแปลงมูลค่าธุรกรรมจากหน่วยสกุลเงินหนึ่งเป็นมูลค่าเทียบเท่า USD จะใช้อัตราปิดซื้อขายเฉลี่ยรายเดือนในตลาดนิวยอร์ค และเทียบเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรากลางของอัตราซื้อขายเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในเดือนนั้น

การบันทึกบัญชี ใช้หลักตามเกณฑ์คงค้าง ณ เวลาที่เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Accrual basis) คือ เมื่อเกิดธุรกรรมการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของ (Change of ownership) ระหว่างผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศกับผู้มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ แม้ว่าจะยังไม่มีการชําระเงินก็ตาม แต่เนื่องจากข้อมูลบางส่วนมาจากระบบ ITRS การจัดเก็บข้อมูลบางส่วนจึงเป็นเกณฑ์เงินสด (Cash basis) กล่าวคือ จะบันทึกรายการเมื่อธุรกรรมนั้นมีการชําระเงินดังนั้นจึงมีการนําข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่เป็นข้อมูลตามเกณฑ์คงค้างมาปรับใช้ด้วย

ข้อมูลเงินทุนเคลื่อนย้ายนี้จะแสดงให้เห็นเงินทุนเคลื่อนย้ายของทุกภาคเศรษฐกิจ มีรายละเอียดดังนี้

 1. ธนาคารกลางประมวลผลจากรายงานงบดุลของ ธปท. และ ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย
 2. รัฐบาลประมวลผลจากข้อมูลจากสํานักบริหารหนี้สาธารณะ และศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย
 3. สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน (นอกจากธนาคารกลาง) ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และสถาบันการเงินอื่นๆ ที่รับฝากเงิน ข้อมูลของภาคธุรกิจนี้ประมวลผลจากข้อมูลจากระบบการรายงานธุรกรรมต่างประเทศ (International Transaction Reporting System : ITRS)รายงานการเพิ่มทุนของธุรกิจธนาคารจากฝ่ายกํากับสถาบันการเงิน ธปท. ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย ผลสํารวจหนี้ต่างประเทศรายไตรมาส และผลสํารวจฐานะการลงทุนระหว่างประเทศรายปี
 4. ภาคอื่นๆ ประกอบด้วย
 • สถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงิน ประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์ ประกันภัย กองทุนรวม บริษัทโฮลดิ้ง และองค์กรอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจด้านการเงินแต่ไม่ได้รับฝากเงิน ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจก็ตาม ข้อมูลของภาคธุรกิจนี้ประมวลผลจากแหล่งข้อมูลเดียวกับข้อ 3
 • ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ครัวเรือน และ องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร ประกอบด้วยบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านการเงิน บุคคลธรรมดา และองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร ข้อมูลของภาคธุรกิจนี้ประมวลผลจากแหล่งข้อมูลเดียวกับข้อ 2 และ 3 เสริมด้วยข้อมูลจากการสํารวจสินเชื่อการค้ารายปี และรายงานสินเชื่อนํ้ามันจากบริษัทนํ้ามัน

ส่วนการเผยแพร่ข้อมูลนั้นเป็นไปตามหลักการ “passive confidentiality” กล่าวคือ หากบุคคลหรือนิติบุคคลใดเห็นว่าจะได้รับผลกระทบจากการแสดงรายละเอียดตามหมวดหมู่ในตารางสถิติโปรดแจ้งมายังผู้จัดการบริการประจําตารางที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ ธปท. พิจารณาทบทวนการจัดหมวดหมู่เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว

One Response to ““เงินทุนเคลื่อนย้าย” รู้เอาไว้ ใช้ประโยชน์ให้เป็น”

 1. Jacklyn says:

  In the coialmcpted world we live in, it’s good to find simple solutions.

Leave a Reply to Jacklyn